Home » »

VANISHING TRADITIONS

TOBOTBAL

Battakana tuwali'y Ipugawan!!!!
Hana ot tuwali ta mahayu’dut di pun to’tob’balan
Ta dakwaton takun tatagu di tobal “di Maknongan ad Kabunyan”
Ta hi'iton taku’y binadayan ta ihul’hul’wit on mahong-o’
On nun’dadaw'wat taku tuwali inul’tikan, ot maphod taku kaya’n am’in
Te winagahan ditaku tuwali a’ammod! 
Athidi bo nan mun a’tungulan! an id’wang ditaku ga’ga'iho ya i’dut di buhul ya u’mamo
Hana’ ot ta a’nuh'uh’dungan daka'mi an tinanud yu
te nanong nan gom’bon daka yu tuwali
Ta mahala'ud (map’hod) kami tuwali.

DUYUN

Umi’num ka’yu’n am’in hi ba’ya an a’a’m’mod an im’meh kagalut-taan (nun’ka’te)
Ta ha’na ot ta hanad’ha’dulon dakami’n i’nap’apu ya im’ba’bale yu
Ta maki’dala’dalan kami nadop’dop an dalan
Mak’tom nan tokon di ngu’nguy ya’ gay’ya’man
Ta mi’hiw’ang kami oga, hu’bag ya ga’ga’ihon nom’nom di buhul (ta’gu)
Ta hay uma’namut kami nun’hitu’wan an kay na’hapad an ba’lat ya na’pul’ngut an lituku
Ta hay maki’hapi’hapit kami ya ha’y mataldong an kali, mabi’nagut ya ma’a’bulut 
Ta dumakol di manuk ya babuy mi (in’mog’mogan)
Ta ma’hong’bol di i’liyak mi ya i’tanom mi’ habal
Ta hay tumagu tagu kami 
An hidi ye ka’ya di map’hod

0 comments:

Post a Comment

Google+ Followers